متن و ترجمه ترانه Smallest Light از Ingrid Michaelson

0
771

Break my heart
قلبم رو بشکن
Break my hands
دستهام رو بشکن
You can take anything  ,but my plans
تو میتونی همه چیز رو بگیری ، اما نقشهام نه
Ooh ooh I got big things to do
اووه اووه من چیز های بزرگی برای انجام دارم
You can laugh
تو میتونی بخندی
Have your fun
خوشحالیت رو داشته باشی
I’ll be standing right here when you’re done
من درست همینجا وایستادم تا کارت تموم شه
Ooh ooh I got big things to do
اووه اووه من چیز های بزرگی برای انجام دارم
Just because you don’t see us
فقط بخاطر اینکه ما رو نمیتونی ببینی
Doesn’t mean that we don’t exist
به این معنی نیست که ما وجود نداریم
Sometimes the smallest light
گاهی اوقات یه نور کم
Shines so bright
درخشان و براق
Yeah, sometimes the smallest light shines so bright
اره ، گاهی وقتا یه نور کم درخشان و براق بنظر میرسه
I got heart, it’s enough
من قلب دارم ، همین کافیه
It’s the only thing left that they can’t pull apart
این تنها چیزیه که دارم و نمیتونن ازم بگیرنش (بشکننش)
And when they try, I’ll fly
و موقعی که تلاش میکنند ، من پرواز میکنم
I can’t win, there’s a cost
من نمیتونم پیروز بشم ،این بهاشه
You can’t lose what you’ve already lost
تو نمیتونی چیزی رو که قبلا از دست دادی رو دوباره از دست بدی
Ooh ooh I got big things to do
اووه اووه من چیز های بزرگی برای انجام دارم
Just because you don’t see us
فقط بخاطر اینکه ما رو نمیتونی ببینی
Doesn’t mean that we don’t exist
به این معنی نیست که ما وجود نداریم
Sometimes the smallest light
گاهی اوقات یه نور کم
Shines so bright
درخشان و براق
Yeah, sometimes the smallest light shines so bright
اره ، گاهی وقتا یه نور کم درخشان و براق بنظر میرسه
(Ooh ooh ooh ooh (but I
اووه اووه اووه اووه (اما من)
(Ooh ooh ooh ooh (can be
اووه اووه اووه اووه (میتونم)
(I’ve only just begun (to see
این تازه فقط شروعشه(برای دیدن)
(Ooh ooh ooh ooh (but I
اووه اووه اووه اووه (اما من)
(Ooh ooh ooh ooh (can be
اووه اووه اووه اووه (میتونم)
I’ve only just begun
این تازه فقط شروعشه
Just because
فقط چون
You don’t see us
نمیتونی مارو ببینی
Just because
فقط چون
You don’t see us
نمیتونی مارو ببینی
Just because
فقط چون
You don’t see us
نمیتونی مارو ببینی
Just because
فقط چون
You don’t see us
نمیتونی مارو ببینی
Just because you don’t see us
فقط بخاطر اینکه ما رو نمیتونی ببینی
Doesn’t mean that we don’t exist
به این معنی نیست که ما وجود نداریم
Sometimes the smallest light
گاهی اوقات یه نور کم
Shines so bright
درخشان و براق
(Ooh ooh ooh ooh (but I
اووه اووه اووه اووه (اما من)
(Ooh ooh ooh ooh (can be
اووه اووه اووه اووه (میتونم)
(I’ve only just begun (to see
این تازه فقط شروعشه(برای دیدن)
(Ooh ooh ooh ooh (but I
اووه اووه اووه اووه (اما من)
(Ooh ooh ooh ooh (can be
اووه اووه اووه اووه (میتونم)
I’ve only just begun
این تازه فقط شروعشه
Only just begun
فقط شروعشه
Only just begun
فقط شروعشه

 در تاریخ 22 فروردین 98 مجدد پلی لیست آپدیت شد This Is Billie Eilish...

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید