متن و ترجمه ترانه Running With The Wolves از Aurora

0
3133
Go row the boat to safer grounds
با قایق به سمت زمین های امن تر برو 
But don’t you know we’re stronger now
ولی مگه نمیدونید که ما الان قوی تریم
My heart still beats and my skin still feels
قلبم هنوز می تپه و پوستم هم حس میکنه 
My lungs still breathe, my mind still fears
ریه‌ هام هنوز نفس می‌کشن ، و ذهنم هنوز می‌ترسه
But we’re running out of time
ولی وقتمون داره به اتمام میرسه
Oh, all the echoes in my mind cry
تمام انتخابام در مغزم گریه میکنن
There’s blood on your lies
تو دروغ هات خون هست ( پشت حرفاش منظوریه )
The sky’s open wide
آسمانه بزرگ
There is nowhere for you to hide
دیگه جایی نیست تا قایم بشی
The hunter’s moon is shining
ماه شکارچی میدرخشه
I’m running with the wolves tonight
من امشب دارم با گرگ ها میدوم
I’m running with the wolves
من با گرگ ها میدوم
I’m running with the wolves tonight
من امشب دارم با گرگ ها میدوم
I’m running with the wolves
من با گرگ ها میدوم
I’m running with the…
من با گرگ ها میدوم.
 ?Trick or treat, what would it be

تریک تریت این چی میتونه باشه؟ (ترفند (حقه ، رمز) یا درمان)

 

I walk alone, I’m everything
من تنها راه میرم من همه چیزم
My ears can hear and my mouth can speak
گوش هام میشنون و دهنم حرف میزنه
My spirit talks, I know my soul believes
روحم حرف میزنه میدونم که جانم باور داره
But we’re running out of time
ولی وقتمون داره به اتمام میرسه
Oh, all the echoes in my mind cry
تمام انتخابام در مغزم گریه میکنن
There’s blood on your lies
تو دروغ هات خون هست
The sky’s open wide
آسمانه بزرگ
There is nowhere for you to hide
دیگه جایی نیست تا قایم بشی
The hunter’s moon is shining
ماه شکارچی میدرخشه
I’m running with the wolves tonight
من امشب دارم با گرگ ها میدوم
I’m running with the wolves
من با گرگ ها میدوم
I’m running with the wolves tonight
من امشب دارم با گرگ ها میدوم
I’m running with the wolves
من با گرگ ها میدوم
I’m running with the wolves tonight
من امشب دارم با گرگ ها میدوم
I’m running with the wolves
من با گرگ ها میدوم
I’m running with the wolves tonight
من امشب دارم با گرگ ها میدوم
I’m running with the wolves
من با گرگ ها میدوم
(I’m running with the…)
من با گرگ ها میدوم.
A gift, curse
یک هدیه ، نفرین
They track and hurt
اونا یا حقه میزنن یا دنبال میکنن
Say can you dream
بگو که میبینیش (تو رویا ، خواب)
In nightmares seems
توی کابوس ها
A million voices, silent screams
یه ملیون صدا، فریادهای بی صدا
Where hope is left so incomplete
جایی که امید به صورت ناقص رها شده
(I’m running with the…)
من با گرگ ها میدوم.
(I’m running with the wolves)
من با گرگ ها میدوم
(I’m running with the…)
من با گرگ ها میدوم.
(I’m running with the…)
من با گرگ ها میدوم.
(I’m running with the…)
من با گرگ ها میدوم.
(I’m running with the wolves)
من با گرگ ها میدوم
I’m running with the wolves tonight
من امشب دارم با گرگ ها میدوم
I’m running with the wolves
من با گرگ ها میدوم
I’m running with the wolves tonight
من امشب دارم با گرگ ها میدوم
I’m running with the wolves
من با گرگ ها میدوم
I’m running with the wolves tonight
من امشب دارم با گرگ ها میدوم
I’m running with the wolves
من با گرگ ها میدوم
I’m running with the wolves tonight
من امشب دارم با گرگ ها میدوم
I’m running with the wolves
من با گرگ ها میدوم
I’m running with the
من با گرگ ها میدوم.
 
 
 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید