متن و ترجمه ترانه Stitches از Shawn Mendes

1
2630

I thought that I’ve been hurt before

من فکر میکردم که قبلا صدمه دیدم 

But no one’s ever left me quite this sore

اما هیچ کسی تا الان من رو با همچین دردی رها نکرده بود

Your words cut deeper than a knife

حرف هایی که میزنی از چاقو هم عمیق تر میبره

Now I need someone to breathe me back to life

الان به کسی نیاز دارم که تنفس را به زندگی من برگرداند (به کسی نیاز دارم که زندگی را به من برگرداند)

Got a feeling that I’m going under

احساس میکنم در حال پایین رفتنم (دارم آب میرم ، ضعیف شدن ، کم آوردن در برابر فشار زندگی)

But I know that I’ll make it out alive

اما میدانم که زنده بیرون میام (موفق میشم ، از پس مشکلات بر میام)

If I quit calling you my lover

اگه دیگه تو را عشقم صدا نکنم

Move on

حرکت کن (اگه دیگه دوست نداشته باشم میتونی بری)

You watch me bleed until I can’t breathe, shaking

من رو در حال خون ریزی میبنی تا زمانی که نفس نکشم (کسی که مرده نفس نمیکشه :/ ) ، میلرزم

Falling onto my knees

به زانو افتادم (داره میمیره ولی عشقش هنوز فقط داره بهش نگاه میکنه)

And now that I’m without your kisses

و الان بدون بوسه های تو مونده ام

I’ll be needing stitches

به بخیه نیاز دارم (زخم (زخم روحی) هایم باید درمان شود ، بوسیدن براش مثل درمان بوده )

Tripping over myself, aching

به خودم میپیچم ، درد دارم

Begging you to come help

خواهش میکنم به کمکم بیا

And now that I’m without your kisses

و الان بدون بوسه های تو مونده ام

I’ll be needing stitches

به بخیه نیاز دارم (بوسیدن براش مثل درمانه

Just like a moth drawn to a flame

همانند حشره ای که جذب نور آتش میشود (پروانه یا بید هم میشه گفت)

Oh, you lured me in I couldn’t sense the pain

اه ، تو منو اغوا کردی و نمیتوانم درد را احساس کنم

Your bitter heart, cold to the touch

قلب تلخ(سنگ ، سیاه) تو ، برای لمس کردن سرد است

Now I’m gonna reap what I sow

الان چیزی که کشاتم رو درو میکنم

I’m left seeing red on my own

من خودم رو قرمز دیدم (سر و تنم پر از خونه ، خون جلوی چشمم رو گرفته)

Got a feeling that I’m going under

احساس میکنم در حال پایین رفتنم (دارم آب میرم ، ضعیف شدن ، کم آوردن در برابر فشار زندگی)

But I know that I’ll make it out alive

اما میدانم که زنده بیرون میام (موفق میشم ، از پس مشکلات بر میام)

If I quit calling you my lover

اگه دیگه تو را عشقم صدا نکنم

Move on

حرکت کن (اگه دیگه دوست نداشته باشم میتونی بری)

You watch me bleed until I can’t breathe, shaking

من رو در حال خون ریزی میبنی تا زمانی که نفس نکشم (کسی که مرده نفس نمیکشه :/ ) ، میلرزم

Falling onto my knees

به زانو افتادم (داره میمیره ولی عشقش هنوز فقط داره بهش نگاه میکنه)

And now that I’m without your kisses

و الان بدون بوسه های تو مونده ام

I’ll be needing stitches

به بخیه نیاز دارم (بوسیدن براش مثل درمانه)

Tripping over myself, aching

به خودم میپیچم ، درد دارم

Begging you to come help

خواهش میکنم به کمکم بیا

And now that I’m without your kisses

و الان بدون بوسه های تو مونده ام

I’ll be needing stitches

به بخیه نیاز دارم (بوسیدن براش مثل درمانه)

Needle and the thread, gotta get you out of my head

(همانند) نخ و سوزن ، باید تو را از سرم (ذهنم ، زندگیم)بیرون کنم

Needle and the thread, gonna wind up dead

(همانند) نخ و سوزن ، میخوام تمومش کنم و بمیرم

Needle and the thread, gotta get you out of my head

(همانند) نخ و سوزن ، باید تو را از سرم (ذهنم ، زندگیم)بیرون کنم

Needle and the thread, gonna wind up dead

(همانند) نخ و سوزن ، میخوام تمومش کنم و بمیرم

Needle and the thread, gotta get you out of my head

(همانند) نخ و سوزن ، باید تو را از سرم (ذهنم ، زندگیم)بیرون کنم

Needle and the thread, gonna wind up dead

(همانند) نخ و سوزن ، میخوام تمومش کنم و بمیرم

Needle and the thread, gotta get you out of my head

(همانند) نخ و سوزن ، باید تو را از سرم (ذهنم ، زندگیم)بیرون کنم

Get you out of my head

تو را از سرم بیرون میکنم

You watch me bleed until I can’t breathe, shaking

من رو در حال خون ریزی میبنی تا زمانی که نفس نکشم (کسی که مرده نفس نمیکشه :/ ) ، میلرزم

Falling onto my knees

به زانو افتادم (داره میمیره ولی عشقش هنوز فقط داره بهش نگاه میکنه)

And now that I’m without your kisses

و الان بدون بوسه های تو مونده ام

I’ll be needing stitches

به بخیه نیاز دارم (بوسیدن براش مثل درمانه)

Tripping over myself, aching

به خودم میپیچم ، درد دارم

Begging you to come help

خواهش میکنم به کمکم بیا

And now that I’m without your kisses

و الان بدون بوسه های تو مونده ام

I’ll be needing stitches

به بخیه نیاز دارم (بوسیدن براش مثل درمانه)

Now that I’m without your kisses

و الان بدون بوسه های تو مونده ام

I’ll be needing stitches

به بخیه نیاز دارم (بوسیدن براش مثل درمانه)

Now that I’m without your kisses

و الان بدون بوسه های تو مونده ام

I’ll be needing stitches

به بخیه نیاز دارم (بوسیدن براش مثل درمانه)

 

یک دیدگاه

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید