متن و ترجمه ترانه Dancin – Krono Remix از Luvli

0
12848
Dancin Krono Remix
Get up on the floor
بیا بالای روی سن
Dancin’ all night long
کل شب طولانی رو برقص
Get up on the floor
بیا بالای روی سن
Dancin’ till the break of dawn
برقص تا دم صبح
Get up on the floor
بیا بالای روی سن
Dancin’ till the break of dawn
برقص تا دم صبح
Get up on the floor
بیا بالای روی سن
Dancin
برقص
All the time
تمام وقت
My baby you on my mind
عزیزم تو توی مغزمی (بهش فکر میکنه)
And I don’t know why
و من نمیدونم چرا
Yeah , but the feeling is fine
اره ، ولی این احساس خوبه
Can’t you see
نمیتونی ببینی
Honey you are for me
عسلم تو مال منی
Though it weren’t meant to be
گرچه این به این معنا نبود
Dancin’ in the moonlight
برقص زیر نور ماه (البته Dancin ممکنه مفرد نباشه منظورش برقصیم باشه)
Gazing at the stars so bright
به ستاره های درخشان زل میزنیم
Holding you until the sunrise
نگهت میدارم تا طلوع خورشید
Sleeping until the midnight
میخوابیم تا نصف شب
Everytime when I look in your eyes
هر دفعه که توی چشمات نگاه میکنم
That smile was crying that you were mine
لبخند من گریه کرد چون تو مال من بودی
Do you know, your love is true I know
الان میدونی ، عشق تو درسته الان
You are the best thing that has happened to me
تو بهترین اتفاقی هستی که تا بحال برام افتاده
Get up on the floor
بیا بالای روی سن
Dancin’ all night long
کل شب طولانی رو برقص
Get up on the floor
بیا بالای روی سن
Dancin’ till the break of dawn
برقص تا دم صبح
Get up on the floor
بیا بالای روی سن
Dancin’ till the break of dawn
برقص تا دم صبح
Get up on the floor
بیا بالای روی سن
Dancin
برقص
Dancin’ is what to do
رقص کاری که باید انجام داد
Dancin’s when I think of you
میرقصم وقتی بهت فکر میکنم
Dancin’s what clears my soul
رقص چیزیه که روحم رو تمیز میکنه
Dancin’s what makes me hope
رقصیدن چیزیه که من رو کامل میکنه
Dancin’ is what to do
رقص کاری که باید انجام داد
Dancin’s when I think of you
میرقصم وقتی بهت فکر میکنم
Dancin’s what cleard my soul
رقص چیزیه که روحم رو تمیز میکنه
Dancin’s what makes me hope
رقصیدن چیزیه که من رو کامل میکنه
Dancin’ is what to do
رقص کاری که باید انجام داد
Dancin’s when I think of you
میرقصم وقتی بهت فکر میکنم
Dancin’s what cleard my soul
رقص چیزیه که روحم رو تمیز میکنه
Dancin’s what makes me hope
رقصیدن چیزیه که من رو کامل میکنه
Dancin’ is what to do
رقص کاری که باید انجام داد
Dancin’s when I think of you
میرقصم وقتی بهت فکر میکنم
Dancin’s what cleard my soul
رقص چیزیه که روحم رو تمیز میکنه
Dancin’s what makes me hope
رقصیدن چیزیه که من رو کامل میکنه
Dancin’ is what to do
رقص کاری که باید انجام داد
Dancin’s when I think of you
میرقصم وقتی بهت فکر میکنم
Dancin’s what cleard my soul
رقص چیزیه که روحم رو تمیز میکنه
Dancin’s what makes me hope
رقصیدن چیزیه که من رو کامل میکنه
Dancin’ is what to do
رقص کاری که باید انجام داد
Dancin’s when I think of you
میرقصم وقتی بهت فکر میکنم
Dancin’s what cleard my soul
رقص چیزیه که روحم رو تمیز میکنه
Dancin’s what makes me hope
رقصیدن چیزیه که من رو کامل میکنه
Get up on the floor
بیا بالای روی سن
Dancin’ all night long
کل شب طولانی رو برقص
Get up on the floor
بیا بالای روی سن
Dancin’ till the break of dawn
برقص تا دم صبح
Get up on the floor
بیا بالای روی سن
Dancin’ till the break of dawn
برقص تا دم صبح
Get up on the floor
بیا بالای روی سن
Dancin
برقص
Get up on the floor
بیا بالای روی سن
Dancin’ all night long
کل شب طولانی رو برقص
Get up on the floor
بیا بالای روی سن
Dancin’ till the break of dawn
برقص تا دم صبح
Get up on the floor
بیا بالای روی سن
Dancin’ till the break of dawn
برقص تا دم صبح
Get up on the floor
بیا بالای روی سن
Dancin
برقص
Dancin
برقص
Dancin
برقص
Dancin
برقص
Dancin
برقص
Dancin
برقص
Dancin
برقص
 
 


 

در تاریخ 22 فروردین 98 مجدد پلی لیست آپدیت شد This Is Billie Eilish...
 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید