متن و ترجمه ترانه Can We Kiss Forever از Kina

0
642
I tried to reach you, I can’t hide
سعی کردم که بهت برسم، نمیتونم پنهانش کنم
How strong’s the feeling when we dive
احساس قوی شدن بهم دست وقتی شیرجه میریم (ذهنش اقیانوسه که داخل شیر جه میرن)
Across the ocean of my mind
در سرار اقیانوس ذهنم
My wounds are healing with the salt
زخم های بدنم با نمک خوب میشن(تو ذهنشه)
All my senses intensify
تمامی حواس هام قویتر میشن(چشایی ، بویایی و…)
Whenever you and I, we dive
هر زمانی که تو و من ، شیرجه میریم
Across the ocean of my mind
در سرار اقیانوس ذهنم
But in the end I drown, you pushed me down down
اما در اخر سر من غرق میشم ، تو من رو به پایین میندازی (غرقش میکنه)
But in the end I drown, you pushed me down down
اما در اخر سر من غرق میشم ، تو من رو به پایین میندازی
(You pushed me down, down)
تو من رو به پایین میندازی ، پایین
(You pushed me down, down)
تو من رو به پایین میندازی ، پایین
(You pushed me down, down)
تو من رو به پایین میندازی ، پایین
(You pushed me down, down)
تو من رو به پایین میندازی ، پایین
All this shame
تمام این شرم ها
When you call my name
زمانی که اسم من رو میگی
I felt pain
احساس درد میکنم
When you came
زمانی که تو اومدی
 
 

منبع متن انگلیسی genius

 
ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید