متن و ترجمه ترانه Hold Back the River از James Bay

0
919
 
Tried to keep you close to me
سعی کردم که تو رو نزدیک خودم نگه دارم
But life got in between
اما زندگی بین ما اومد (بینشون فاصله افتاد)
Tried to square not being there
سعی کردم با پیشت نبودنم بسازم
 
 
But think that I should have been
ولی فک کنم که باید پیشت میبودم
Hold back the river, let me look in your eyes
رودخانه را متوقف کن (نگهدار)، بزار به چشات نگاه کنم (منظور از رودخانه زندگیه ، دنیا ، زمان)
Hold back the river so I
رودخانه رو متوقف کن تا من
Can stop for a minute and see where you hide
یه دقیقه صبر کنم تا ببینم کجا مخفی شدی
Hold back the river, hold back
رودخانه رو متوقف کن، متوقف کن
Once upon a different life
در یک زندگی دیگه (زندگی متفاوت ، دنیای دیگه)
We rode our bikes into the sky
ما دوچرخه هامون رو تا آسمون روندیم
But now we crawl against the tide
ولی الان بر خلاف زمان فرو (سینه خیز)میریم(بر خلاف زمان حرکت میکنیم)
Those distant days are flashing by
اون روزای دور تو ذهنم تکرار میشن (فلش بک)
Hold back the river, let me look in your eyes
رودخانه را متوقف کن، بزار به چشات نگاه کنم
Hold back the river so I
رودخانه رو متوقف کن تا من
Can stop for a minute and be by your side
یه دقیقه صبر کنم و کنار تو باشم
Hold back the river, hold back
رودخانه را متوقف کن، متوقف کن
Hold back the river, let me look in your eyes
رودخانه را متوقف کن، بزار به چشات نگاه کنم
Hold back the river so I
رودخانه را متوقف کن تا من
Can stop for a minute and see where you hide
یه دقیقه صبر کنم تا ببینم کجا مخفی شدی
Hold back the river, hold back
رودخانه را متوقف کن، متوقف کن
Hold oho, oho, oho
متوقف(نگهدار) اوه اوه اوه
Hold oho, oho, oho
متوقف(نگهدار) اوه اوه اوه
Oho, oho, oho, oho
متوقف(نگهدار) اوه اوه اوه
Oho, oho, oho, oho
متوقف(نگهدار) اوه اوه اوه
Lonely water, lonely water won’t you let us wander
آب تنها ، آب تنها اجازه نمیدهد که باهم سرگردان (کنار هم) باشیم (رودخانه باعث جداییشون شده . رودخانه همون زندگیه)
Let us hold each other
اجازه بده ما همدیگ رو بغل کنیم
Lonely water, lonely water won’t you let us wander
آب تنها ، آب تنها اجازه نمیدهد که باهم سرگردان باشیم
Let us hold each other
اجازه بده ما همدیگ رو بغل کنیم
Hold back the river, let me look in your eyes
رودخانه را متوقف کن، بزار به چشات نگاه کنم
Hold back the river so I
رودخانه را متوقف کن تا من
Can stop for a minute and be by your side
یه دقیقه صبر کنم و کنار تو باشم
Hold back the river, hold back
رودخانه را متوقف کن، متوقف کن
Hold back the river, let me look in your eyes
رودخانه را متوقف کن، بزار به چشات نگاه کنم
Hold back the river so I
رودخانه را متوقف کن تا من
Can stop for a minute and be by your side
یه دقیقه صبر کنم و کنار تو باشم
Hold back the river, hold
رودخانه را متوقف کن، تا من
Lonely water, lonely water won’t you let us wander
آب تنها ، آب تنها اجازه نمیدهد که باهم سرگردان باشیم
Let us hold each other
اجازه بده ما همدیگ رو بغل کنیم
Lonely water, lonely water won’t you let us wander
آب تنها ، آب تنها اجازه نمیدهد که باهم سرگردان باشیم
Let us hold each other
اجازه بده ما همدیگ رو بغل کنیم
 
 
 
منبع متن انگلیسی genius
 
 
 
 

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید