متن و ترجمه ترانه Supercut از Lorde

0
1749
In my head, I play a supercut of us
توی سرم  ی صحنه فوق العاده از خودمون  پخش میشه
All the magic we gave off
همه نوع جادو رو ما باطل کردیم
All the love we had and lost
همه عشقی که داشتیم و از دستش دادیم
And in my head
در سر من
The visions never stop
این رویا هیچوقت متوقف نمیشن
These ribbons wrap me up
این روبان منو دراغوش گرفت (مثل ی کمربند هست که میبندیم دورمون همچین چیزی)
But when I reach for you, there’s just a supercut
ولی وقتی به سمتت میام ، فقط یه supercut (فوق العاده ، خاطره)
In your car, the radio up
تو ماشینت ،رادیو روشنه
In your car, the radio up
تو ماشینت ،رادیو روشنه
We keep tryin’ to talk about us
سعی میکنیم درباره خودمون حرف بزنیم
I’m someone you maybe might love
من کسی هستم که شاید عاشقش بشی
I’ll be your quiet afternoon crush
من میشم ارامش بعد از ظهرت بدت
Be your violent overnight rush
من میشم عجله یک شب خشنت
Make you crazy over my touch
میشی دیونه لمس کردن من (دوست داره همیشه بهش نزدیک باشه دیگه)
But it’s just a supercut of us
اما این فقط یه رویای فوق العاده درباره ما
Supercut of us
رویای فوق العاده ای درباره ما
Oh, it’s just a supercut of us
اوه؛ این فقط یه رویا درباره ماست
Supercut of us
رویای فوق العاده ای درباره ما
So I fall
پس افتادم
Into continents and cars
داخل قاره ای و ماشینت
All the stages and the stars
همه ی صحنه ها و همه ی ستاره ها رو
I turn all of it to just a supercut
من همه ان را به ی رویای فوق العاده تبدیل کردم
I turn all of it to just a supercut                               من همه ان را به ی رویای فوق العاده تبدیل کردم
(Cause in my head (In my head, I do everything right
به خاطر این که به نظر من (به نظر من ، من همه چیز رو درست انجام دادم)..(در سر من . داره با خودش فکر میکنه و حرف میزنه)
(When you call (When you call, I’ll forgive and not fight
وقتی زنگ میزنی(وقتی زنگ میزنی ، من میبخشمت و دعوات نمیکنم)
Because ours are the moments I play in the dark
چون ما تمام لحظاتمون رو در تاریکی پخش میکنم(بازی میکنیم)
We were wild and fluorescent, come home to my heart, uh
ما همیشه وحشی(شاداب) و درخشان(فلورسنت) بودیم ، بیا خونه به سمت قلبم(lorde  استعاره به کار برده)
In your car, the radio up
تو ماشینت ؛رادیو روشنه
In your car, the radio up
تو ماشینت ؛رادیو روشنه
We keep tryin’ to talk about us
سعی میکنیم درباره خودمون حرف بزنیم
Slow motion, I’m watchin’ our love
دارم عشقمون رو اسلو موشن(اروم) میبینم
I’ll be your quiet afternoon crush
من میشم ارامش بعد از ظهرت بدت
Be your violent overnight rush
من میشم عجله یک شب خشنت
Make you crazy over my touch
میشی دیونه لمس کردن من (دوست داره همیشه بهش نزدیک باشه دیگه)
But it’s just a supercut of us
اما این فقط یه رویای فوق العاده درباره ما
Supercut of us
رویای فوق العاده ای درباره ما
Oh, it’s just a supercut of us
اوه؛ این فقط یه رویا درباره ماست
Supercut of us
رویای فوق العاده ای درباره ما
But it’s just a supercut of us
اما این فقط یه رویای فوق العاده درباره ما
Supercut of us
رویای فوق العاده ای درباره ما
Oh, it’s just a supercut of us
اوه؛ این فقط یه رویا درباره ماست
Supercut of us
رویای فوق العاده ای درباره ما
‘Cause in my head
چون به نظر من 
In my head, I do everything right
به نظرم ،من همه چیز رو درست انجام میدم
When you call, I’ll forgive and not fight
وقتی زنگ میزنی من میبخشمت و دعوات نمیکنم
All the moments I play in the dark
تمام لحظات رو توی تاریکی پخش میکنم (بازی میکنیم)
Wild and fluorescent, come home to my heart, uh
وحشی (شاداب) و درخشان (فلورسنت)، بیا خون به سمت قلبم
(Cause in my head (In my head, I do everything right
به خاطر این که به نظر من (به نظر من ، من همه چیز رو درست انجام دادم)..(در سر من . داره با خودش فکر میکنه و حرف میزنه)
(When you call (When you call, I’ll forgive and not fight
وقتی زنگ میزنی(وقتی زنگ میزنی ، من میبخشمت و دعوات نمیکنم)
Because ours are the moments I play in the dark
چون ما تمام لحظاتمون رو در تاریکی پخش میکنم(بازی میکنیم)
We were wild and fluorescent, come home to my heart, uh
ما همیشه وحشی(شاداب) و درخشان(فلورسنت) بودیم ، بیا خونه به سمت قلبم(lorde  استعاره به کار برده)
(Cause in my head (In my head, I do everything right
به خاطر این که به نظر من (به نظر من ، من همه چیز رو درست انجام دادم)..(در سر من . داره با خودش فکر میکنه و حرف میزنه)
(When you call (When you call, I’ll forgive and not fight
وقتی زنگ میزنی(وقتی زنگ میزنی ، من میبخشمت و دعوات نمیکنم)
Because ours are the moments I play in the dark
چون ما تمام لحظاتمون رو در تاریکی پخش میکنم(بازی میکنیم)
We were wild and fluorescent, come home to my heart, uh
ما همیشه وحشی(شاداب) و درخشان(فلورسنت) بودیم ، بیا خونه به سمت قلبم(lorde  استعاره به کار برده)
(In my head, I do everything right)
به نظرم ، من همه چیز رو درست انجام داذم
(In my head, I do everything right)
به نظرم ، من همه چیز رو درست انجام داذم

دانلود ترانه Supercut Lorde 

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید