متن و ترجمه ترانه new rules از dua lipa

5
1151

One, one, one, one, one…

یک، یک، یک، یک، یک…

Talkin’ in my sleep at night

شبا با خودم صحبت میکنم
Makin’ myself crazy

خودمو دیوونه کردم
(Out of my mind, out of my mind)

عقلم رو از دست دادم،عقلم رو از دست دادم
Wrote it down and read it out

بینویسو بلند بخونش
Hopin’ it would save me

امیدوارم خودمو نجات بدم
(Too many times, too many times)

بارها،بارها
My love, he makes me feel like nobody else

عشقم،اون باعث میشد فکر کنم با بقیه فرق دارم
Nobody else

با بقیه فرق دارم
But my love, he doesn’t love me, so I tell myself

اما عشقم،اون منو دوست نداشت،پس به خودم میگم

I tell myself

به خودم میگم

One, don’t pick up the phone

یک،تلفن رو بندار

You know he’s only calling ’cause he’s drunk and alone

خودت که میدونی چون مست و تنهاس زنگ زده

Two, don’t let him in

دو،اجازه نده بیاد داخل

You’ll have to kick him out again

باید بازهم بندازیش بیرون

Three, don’t be his friend

سه،باهاش دوست نباش

You know you’re gonna wake up in his bed in the morning

خودت میدونی که صبح از تخت خوابش بیدار میشی

And if you’re under him, you ain’t gettin’ over him

و اگه بری زیرش ، نمیتونی باهاش مبارزه کنی

I got new rules, I count ’em

قانون های جدید دارم،روشون حساب میکنم
I got new rules, I count ’em

قانون های جدید دارم،روشون حساب میکنم
I gotta tell them to myself

باید برای خودم تکرارشون کنم
I got new rules, I count ’em

قانون های جدید دارم،روشون حساب میکنم
I gotta tell them to myself

باید برای خودم تکرارشون کنم

I keep pushin’ forwards, but he keeps pullin’ me backwards

به پیشرویم ادامه میدم ،اما منو به عقب میرونه
Nowhere to turn , no way

راهی برای فرار نیست، نیست

Nowhere to turn , no way

راهی برای فرار نیست، نیست

Now I’m standing back from it, I finally see the pattern

حالا دارم پشت سر میزارمش ، راه حلش رو پیدا کردم
(I never learn, I never learn)

But my love, he doesn’t love me, so I tell myself

اما عشق من ، اون منو دوست نداره ، پس به خودم میگم
I tell myself

پس به خودم میگم
I do, I do, I do

میتونم ، میتونم ، و…

One, don’t pick up the phone

یک ، تلفن رو برندار
You know he’s only calling ’cause he’s drunk and alone

خودت که میدونی چون مست و تنهاس زنگ زده
Two, don’t let him in

دو،اجازه نده بیاد داخل
You’ll have to kick him out again

باید بازهم بندازیش بیرون
Three, don’t be his friend

سه،باهاش دوست نباش
You know you’re gonna wake up in his bed in the morning

خودت میدونی که صبح از تخت خوابش بیدار میشی
And if you’re under him, you ain’t gettin’ over him

و اگه بری زیرش ، نمیتونی باهاش مبارزه کنی

I got new rules, I count ’em

قانون های جدید دارم،روشون حساب میکنم
I got new rules, I count ’em

قانون های جدید دارم،روشون حساب میکنم
I gotta tell them to myself

باید برای خودم تکرارشون کنم
I got new rules, I count ’em

قانون های جدید دارم،روشون حساب میکنم
I gotta tell them to myself

باید برای خودم تکرارشون کنم

Practice makes perfect

تمرین خوبش میکنه
I’m still tryna learn it by heart

هنوز تلاش میکنم که از ته دل یادش بگیرم
(I got new rules, I count ’em)

قانون های جدید دارم،روشون حساب میکنم
Eat, sleep, and breathe it

خوردن ، خوابیدن ، نفس کشیدن
Rehearse and repeat it, ’cause I

تمرین کن و تکرارش کن
(I got new, I got new, I…)

من تازه (منظورش اینه که تغییر کردم)

One, don’t pick up the phone

یک ، تلفن رو برندار
You know he’s only calling ’cause he’s drunk and alone

خودت که میدونی چون مست و تنهاس زنگ زده
Two, don’t let him in

دو،اجازه نده بیاد داخل
You’ll have to kick him out again

باید بازهم بندازیش بیرون
Three, don’t be his friend

سه،باهاش دوست نباش
You know you’re gonna wake up in his bed in the morning

خودت میدونی که صبح از تخت خوابش بیدار میشی
And if you’re under him, you ain’t gettin’ over him

و اگه بری زیرش ، نمیتونی باهاش مبارزه کنی

I got new rules, I count ’em

قانون های جدید دارم،روشون حساب میکنم
I got new rules, I count ’em

قانون های جدید دارم،روشون حساب میکنم
(Oh, whoa-oh)
I gotta tell them to myself

باید برای خودم تکرارشون کنم
I got new rules, I count ’em

قانون های جدید دارم،روشون حساب میکنم
(Baby, you know I count ’em)

عشقم ، تو روشون حساب کردی
I gotta tell them to myself

باید برای خودم تکرارشون کنم

Don’t let him in, don’t let him in

اجازه نده داخل بیاد ،اجازه نده داخل بیاد
Don’t, don’t, don’t, don’t

نه ، نه ،و…..
Don’t be his friend, don’t be his friend

دوست اون نباش ،دوست اون نباش
Don’t, don’t, don’t, don’t

نه ، نه ،و…..
Don’t let him in, don’t let him in

اجازه نده داخل بیاد ،اجازه نده داخل بیاد
Don’t, don’t, don’t, don’t

نه ، نه ،و…..
Don’t be his friend, don’t be his friend

دوست اون نباش ،دوست اون نباش
Don’t, don’t, don’t, don’t

نه ، نه ،و…..
You gettin’ over him

حالت بهتر میشه

از عشقم منظورش خودشه ها

 

5 دیدگاه‌ها

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید